[english version]

Stowarzyszenie
Centrum Polsko - Niemieckie

 • Kontakt
 • Zarząd
 • Historia i program działania
 • Partnerzy
 • Wymiana młodzieży
 • "Inter Finitimos"
 • Wystawa: Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?
 • Projekt mapy elektronicznej: Rozwój osadnictwa w dorzeczu Wisły w XII - XX wieku


  Kontakt

  ul. Rajska 10/5
  31- 124 Kraków
  Tel./faks: 0048/12/6340757
  e-mail: pdzentr@kr.onet.pl


  Zarząd Stowarzyszenia

  Prezes:            Dr hab. Jan Rydel
  Wiceprezesi:     Prof. dr hab. Marek Wilczyński
                         Mgr Waldemar Bukowski
  Sekretarz:        Dr Isabel Röskau - Rydel
  Skarbnik:         Ewa Waśko
  Dyrektor:         Dr Zdzisław Noga


  Historia i program działania

  Stowarzyszenie Centrum Polsko - Niemieckie powstało w roku 1992 z inicjatywy grupy historyków, politologów i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, jak również nauczycieli i dziennikarzy, którzy dostrzegali potrzebę poprawy i intensyfikacji stosunków polsko - niemieckich.

  Naszym zadaniem było i jest przedstawianie stosunków polsko - niemieckich, tak blasków, jak i cieni, i przez ich poznanie dążenie do obalenia istniejących po obu stronach uprzedzeń i stereotypów.

  Od ponad dziesięciu lat prowadzimy w Krakowie seminaria z dziedziny historii, politologii i kultury dla uczniów, studentów i innych zainteresowanych grup z Polski z zagranicy, by w ten sposób mieć swój wkład w postępujący proces integracji europejskiej. Sporym sukcesem okazał się organizowany przez Stowarzyszenie w latach 1995 - 1998 konkurs dla szkół średnich Co wiesz o Niemczech. Wspieramy również wydawanie czasopisma Inter Finitimos. Od połowy lat dziewięćdziesiątych poszerzyliśmy obszar naszych zainteresowań na relacje polsko - żydowskie, a efektem tych zainteresowań była wystawa Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? W Centrum Polsko - Niemieckim podejmowane są również inicjatywy naukowe, czego przykładem może być realizowany obecnie projekt mapy elektronicznej Rozwój osadnictwa w dorzeczu Wisły w XII - XX wieku.


  Partnerzy

  Przy realizacji swoich celów Centrum Polsko - Niemieckie współpracuje z licznymi organizacjami w kraju i zagranicą. Głównym partnerem Stowarzyszenia pozostaje od dziesięciu lat Internationales Bildungs- und Begegnugswerk e.V. w Dortmundzie. Ścisła współpraca łączy nas z Domem Anny Frank w Amsterdamie. Wśród innych organizacji partnerskich wspomnieć należy: Forschungsstelle Ostmitteleuropa przy uniwersytecie w Dortmundzie, Międzynarodowe Domy Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i w Krzyżowej, a także Ost- und Mitteleuropainstytut w Wiedniu.

  Wiele projektów zrealizowaliśmy przy współpracy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, Polsko Niemieckiej Fundacji Młodzieży, Fundacji im. Stefana Batorego, Instytutu Goethego w Krakowie. Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Konsulatu Generalnego Republiki Austrii w Krakowie, Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie i innych instytucji.


  Wymiana młodzieży

  Mimo że od czasu powstania Stowarzyszenia w 1992 roku zaszły pozytywne zmiany w stosunkach polsko - niemieckich, są one wciąż obciążone istniejącymi po obu stronach wiekowymi stereotypami i uprzedzeniami, które najlepiej można przełamywać w trakcie dwustronnych spotkań młodzieży. W programach Centrum Polsko Niemieckie uczestniczyło dotąd już ponad 200 grup młodzieży niemieckiej i polskiej. Było to możliwe dzięki stałej współpracy z Internationales Bildungs- und Begegnugswerk w Dortmundzie, z uniwersytetem w Bochum i innymi instytucjami. Sukces w dziedzinie wymiany młodzieży zawdzięczamy również miejscu naszego działania. Kraków pozostaje dla młodzieży atrakcyjnym, europejskim miastem z licznymi propozycjami kulturalnymi. Aby umożliwić młodzieży pobyt w tym mieście Centrum Polsko Niemieckie proponuje:

  Za organizację wymiany młodzieży odpowiedzialny jest prof. dr hab. Marek Wilczyński, kontakt: wilczynski.m@wp.pl


  "Inter Finitimos"


  Czasopismo "Inter Finitimos" wydawane jest od 1992 roku. Na jego łamach historycy, politolodzy, literaturoznawcy, socjologowie prezentują swoje projekty badawcze z zakresu stosunków polsko - niemieckich. Od kilku lat pismo to zawiera także bibliografię wybranych prac z dziedziny stosunków polsko - niemieckich.

  Wydawcy: Błażej Białkowski, Waldemar Bukowski, Peter Fischer, Basil Kerski, Markus Krzoska, Isabel Röskau-Rydel.

  Bliższe informacje można znaleźć: http://www.interfinitimos.de/


  Wystawa edukacyjna: Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?

  W roku 1998 powstała w Centrum wystawa edukacyjna Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Jest ona adresowana głównie do młodzieży i nauczycieli. Jej celem jest dostarczenie podstawowych informacji o historii i kulturze Żydów mieszkających w Polsce od tysiąca lat. Zorganizowana we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program MATRA) wystawa składa się z 24 tablic, przedstawiających historię Żydów polskich od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy. Towarzyszy jej katalog, zawierający cały materiał ilustracyjny. Wystawa funkcjonuje do dziś. Była dotąd prezentowana w kilkudziesięciu miastach polskich. Dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Konrada Adenauera wystawa ma również od roku 1999 wersję niemieckojęzyczną, którą można było do tej pory obejrzeć w kilkudziesięciu miastach Niemiec (Berlin, Lipsk, Drezno, Monachium, Düsseldorf, Akwizgran).

  Centrum Polsko - Niemieckie prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, związaną z historią Żydów w Polsce, której koordynatorem jest dr Piotr Trojański, ptrojans@ap.krakow.pl


  Projekt mapy elektronicznej: Rozwój osadnictwa w dorzeczu Wisły w XII - XX wieku

  Program ten jest realizowany we współpracy z Ost- und Mitteleuropa Instytut w Wiedniu. Jego celem jest opracowanie mapy elektronicznej, zawierającej informacje o chronologii rozwoju osadnictwa, urbanizacji, kwestiach demograficznych i powodziach, z zaznaczeniem przebiegu i zmian granic państwowych na przestrzeni wieków. W programie uczestniczy kilkudziesięciu historyków z całej Polski (Warszawa, Toruń, Gdańsk, Lublin, Kielce, Kraków) oraz Ukrainy (Lwów). Mapa elektroniczna będzie udostępniona w Internecie w 2003 roku.
  Projekt koordynują: dr Zdzisław Noga i mgr Waldemar Bukowski

     Powrót do strony głównej